Taller de Paisatge Sonor / Taller de Paisaje Sonoro

Cartografía sonora del Mercat de Santa Caterina

mapa

Maig / Mayo / May 25
Juny / Junio / June 1-8-15-22

Documentació / Documentación / Documentation

Cartell / Cartell / Poster

Flyer

Contingut / Contenido / Contents

Contacte / Contacto / Contact

studies@fundacioenricmiralles.com
Centre for Experimentation Passatge de la Pau, 10 bis. 08002 Barcelona, Spain
T +34 93 624 17 02 info@fundacioenricmiralles.com http://www.fundacioenricmiralles.com
limitmar

CAT
El taller de paisatge sonor ofereix una revisió metodològica del fet d’escoltar basat en la pràctica de la gravació de camp a les zones de més influència del voltant del Mercat de Santa Caterina. Els participants contribuiran a la realització cooperativa d’un arxiu documental del paisatge sonor del mercat i del seu entorn. El taller de paisatge sonor, a més de la pràctica personal del fet d’escoltar i de l’enregistrament de camp en aquest entorn particulament atractiu, proposa també una revisió de les tecnologies destinades a l’escolta, la visualització i l’arxiu que faciliten l’organització de l’informació sonora. Com a objectiu, l’intenció és realitzar un arxiu geolocalitzat i consultable tan en plataformes de treball especialitzades com a través de la xarxa.

CAST
El taller de paisaje sonoro ofrece una revisión metodologica de la escucha basada en la practica de la gravación de campo en las zonas de mas influencia alrededor del Mercado de Santa Caterina. Los participantes contribuirán en la realización cooperativa de un archivo documental del paisaje sonoro del mercado y su entorno. El taller de paisaje sonoro, además de la práctica personal de la escucha y de la grabación de campo en ese entorno particularmente atractivo, propone también una revisión de las tecnologías de escucha, visualización y archivo que facilitan la organización de la información sonora. Como resultado, la intención es realizar un archivo geolocalizado y consultable tanto en plataformas de trabajo especializadas como a través de la red.

ENG
The soundscape workshop provides a methodological review of listening based on the practice of fieldwork recording around the Santa Caterina market and its surroundings. The participants will contribute in producing the documental archive in Soundscape of Santa Caterina Market and its context. As a consequence, with the intention to achieve a geolocated and a consultable file in specified workstations as well as through the network, also, apart form the personal practice of listening and field recording around this particularly attractive place, students are proposed to review technologies of listening, display and archiving which facilitate the organization of sound information at this aim.