Taller d'espacializació multifocal de so
/
Taller d'espacialización multifocal de sonido
/
Multifocal sound spatialisation workshop


2-3 : XI : 2013

a / en / at Hangar
Passatge del Marquès de Santa Isabel, 40
Can Ricart

Més informació a /
Más información en /
More information at

HangarA facebook


Inscripció / Inscripción / Registration : multifocal(at)sonoscop(dot)net

Preu / Precio / Price : 80 Euro

Amb el suport de :


Taller d'espacialització multifocal de so Español   English

Impartit i concebut per Orquestra del Caos
Professors : Lina Bautista, Josep Manuel Berenguer, Medín Peirón, Jordi Salvadó

Presentació

En un lloc qualsevol, a qualsevol hora del dia, els emissors de sons són per tot arreu, de manera que el més habitual és que els so ens arribi de totes direccions al mateix temps.

L'objectiu del taller d'espacialització multifocal es la familiarització dels assistents amb eines conceptuals i tecnològiques capaces de convertir l'audició dels productes musicals i d'art sonor en una experiència comparable amb l'audició del mont que ens envolta. Tal cosa és possible gràcies a l'ús de dispositius sonors multifocals, que, en essència, es componen per un gran conjunt d'altaveus ordenats de formes diverses segons les necessitats estètiques dels projectes i les característiques de l'espai on són isntal·lats. Gràcies a ells, la recreació electrònica del so esdevé lluminosa i extrarodinàriament viva.

Procediment

L'Orquestra del Caos, molt interessada des de la seva formació en les condiciones de sonorització dels concerts de música experimental i les instal·lacions sonores, desenvolupa des de 1999 diversos models d'espacialització basats en ordenacions variades de conjunts de múltiples altaveus. Actualment, el dispositiu experimental que empra en les activitats públiques te 25 altaveus d'altes prestacions que, en ocasions arriben a ser 33 i, a vegades, més. Els detalls de la instal·lació d'aquest conjunt de pantalles acústiques i interfícies, que serà l'eina principal del taller, seran analitzats i discutits, de manera que els assistents puguin realitzar experiències en ell amb els seus propis treballs i, si no son creadors, amb obres especialment concebudes per l'espacialització i que es proposaran com a casos d'estudi.

Participants

El taller d'espacialització multifocal s'adreça a totes les persones que desitgin experimentar directament les possibilitats dels entorns multifocals i controlar en temps real el seu comportament. Poden ser músics, però igualment artistes i professionals de qualsevol especialitat, interessants en la incorporació del son en l'art, en general, o en les seves pròpies produccions, en particular. No es requereix preparació tècnica prèvia; tan sols actitud per escoltar i demanar-se sobre que és el que s'escolta en un moment donat, com s'escolta, com ens afecta i com tot això podria ser emprat en un context creatiu.

Què cal aportar

Es convenient que cada assistent acudeixi al taller amb els materials d'àudio que desitgi proposar a l'escolta amb el dispositiu multifocal : peces acabades o en procés de realització, sons, conjunts de sons, etc. En qualsevol cas, es recomana que els arxius siguin de tipus WAV o AIFF, la resolució no sigui inferior a 16 bit i la freqència de mostreig sigui 44,100 kHz o superior.

Hores i distribució

Taller de 16 hores distribudes en 4 sessions de 4 hores en el cap de setmana del 2 i 3 de Novembre de 2013

Calendari

Dissabte 2 i Diumenge 3 de Novembre de 2013

Horari

De 10.00 a 14.00 i de 15.00 a 19.00

Places

Màxim de 15 persones

Inscripcions

Per inscriure't al taller, envia un e-mail a multifocal@sonoscop.net amb el teu telèfon, nom i cognoms, DNI i un breu text de motivació on expliques per què vols asistir-hi i si tens alguna relació amb les arts sonores.

Preu

80 €Taller de espacialización multifocal de sonido  Català   English

Impartido y concebido por Orquesta del Caos
Profesores : Lina Bautista, José Manuel Berenguer, Medín Peirón, Jordi Salvadó

Presentación

En un lugar cualquiera, a cualquier hora del día, los emisores de sonidos están por todas partes, así que lo habitual es que el sonido nos llegue de todas direcciones al mismo tiempo.

El taller de espacialización multifocal de sonido tiene como objetivo la familiarización de los asistentes con herramientas conceptuales y tecnológicas capaces de convertir la escucha de los productos musicales y de arte sonoro en una experiencia comparable con la escucha del mundo que nos rodea. Tal cosa es posible gracias al empleo de dispositivos sonoros multifocales, que, en esencia, están constituidos por un nutrido conjunto de altavoces ordenados de formas diversas según las necesidades estéticas de los proyectos y las características del espacio donde se instalan. Gracias a ellos, la recreación electrónica del sonido cobra luminosidad y vida fuera de lo común.

Procedimiento

La Orquesta del Caos, muy interesada desde su formación en las condiciones de sonorización de los conciertos de música experimental y las instalaciones sonoras, viene desarrollando desde 1999 diversos modelos de espacialización basados en ordenaciones variadas de conjuntos de múltiples altavoces. En la actualidad, el dispositivo experimental que emplea en las actividades públicas consta de 25 altavoces de altas prestaciones que, en ocasiones, alcanzan a ser 33 e incluso más. Los pormenores de la instalación de este conjunto de pantallas acústicas e interfaces, que será la herramienta principal del taller, serán analizados y discutidos, de manera que los asistentes puedan realizar experiencias en él con sus trabajos y, si no son creadores, con obras especialmente concebidas para la espacialización y que serán propuestas como casos de estudio.

Participantes

El Taller de espacialización multifocal está dirigido a todas las personas que deseen experimentar directamente las posibilidades de los entornos multifocales y controlar en tiempo real su comportamiento. Pueden ser músicos, pero igualmente artistas y profesionales de cualquier especialidad, interesados en la incorporación del sonido en el arte, en general, o en sus propias producciones, en particular. No se requiere preparación técnica previa; sólo actitud para escuchar y preguntarse acerca de qué es lo que se está escuchando en un momento dado, cómo se escucha, cómo nos afecta y cómo todo ello podría ser empleado en un contexto creativo.

Qué hay que aportar

Es conveniente que cada asistente acuda al taller con los materiales de audio que desee proponer a la escucha con el dispositivo multifocal : piezas terminadas o en proceso de realización, sonidos, conjuntos de sonidos, etc. En cualquier caso, se recomienda que los archivos sean de tipo WAV o AIFF, la resolución no baje de 16 bit y la frecuencia de muestreo sea 44.100 kHz o superior.

Horas y distribución

Taller de 16 horas distribuidas en 4 sesiones de 4 horas durante el fin de semana del 2 al 3 de Noviembre de 2013

Calendario

Sábado 2 y Domingo 3 de Noviembre de 2013

Horario

De 10.00 a 14.00 y de 15.00 a 19.00

Plazas

Máximo de 15 personas

Inscripciones

Para inscribirte en el taller, envía un e-mail a multifocal@sonoscop.net con tu teléfono, nombre y apellidos, DNI y un breve texto de motivación explicando porqué quieres asistir y si tienes alguna relación con las artes sonoras.

Precio

80 Euro


Multifocal sound spatialization workshop  Català  Español

A project by Orquestra del Caos
Teachers: Lina Bautista , Jose Manuel Berenguer , Medín Peirón , Jordi Salvadó

Sound sources are all the time in any place, so usually the sound reaches us from all directions at once.

Multifocal sound spatialization workshop aims to get the participants familiar with conceptual and technological tools that can transform listening to music and sound art in a similar experience as listening to the surrounding world . Such a thing is possible by the use of audible multifocal, which consist of a large set of speakers arranged in different ways according to the aesthetic needs of the project and the characteristics of the space they are in. By this system , electronic recreation of the sound life becomes bright and unusual.

Orquestra del Caos being very interested since its foundation in sound conditions of experimental music concerts and sound installations , has been developing since 1999 different spatialisation models of multiple sets of speakers. At present, the experimental set used in public performances includes 25 to 33 high fidelity loudspeakers. Details of the installation of this speaker set and interfaces, which will be the main tool of the workshop, will be analyzed and discussed , so that participants can perform experiments on it with their art works. For other than creators works especially designed for spatialisation will be proposed as case studies.

Participants

The multifocal spatialization Workshop is aimed at all those who wish to experience directly the possibility of multifocal environments and real-time control behavior. They may be musicians, but also artists and professionals from any discipline interested in the incorporation of sound in art, in general, or in their own productions, in particular. No preparation is required prior art, only attitude to listen and wonder about what you are listening at any given time, how to listen, how it affects us and how this could be used in a creative context.

What to bring

You should come to the workshop with the audio samples you want to propose to be listened with the multifocal set. They can be finished works or work samples, sounds, sound sets , etc. . In any case , i files be WAV or AIFF type are recommended , resolution not less than 16 bit and sampling frequency is 44.100 kHz or higher.

Timings

16 hours over 4 hour sessions in a weekend. Saturday 2 and Sunday 3 November 2013

Schedule

From 10.00 to 14.00 and 15.00 to 19.00

Places

Maximum of 15 people

Registration

To register for the workshop you can send an e-mail to multifocal@sonoscop.net including your phone number, name and surname, Passport number and a brief covering letter explaining why do you want to attend and eventual connections with sonic arts.

Price 80 Euro