Aire

Crida
Llamada
Call


Participa / Participate

Sons per descarregar / Sonidos para descargar / Sounds to download

Aire
Peça final /
Pieza final /
Final PieceAmb el suport de :


Àire : oberta la convocatòria de sons per la construcció d'una peça collaborativa per al ZeppelinComprimit2013 Español   English

L'Orquestra del Caos encoratja tots els músics, artistes sonors i persones interessades en la creaci sonora que ho desitgin, a enviar sons per a la construcci automàtica d'una peça acusmàtica. Cada participant podrà enviar tots els arxius sonors que desitgi sempre que respectin les segents indicacions :

-Seran de dues pistes en format WAV, a 24 bit de resoluci i 48 kHz de freqència de mostreig

-Haurà de contenir un únic so generat per mitjà de qualsevol tècnica de procés a partir d'algun so o grup de sons contingut a :

Sons

-La durada mínima serà de 100 milisegons i la màxima, de 25 segons

La pujada de cada arxiu sonor anirà acompanyada de la informació següent:

-el nom del so

-el nom de l'autor

-el correu electrònic de l'autor

-el nom dels sons que l'autor ha emprat en la construcció dels seus

-els detalls de construcció i procés emprats en la seva generació

-breu biografia de l'autor

-una imatge. Tamany màxim : 1 Mbyte

Els arxius així generats i la documentaci corresponent seran pujats a :

Formulari de càrrega de sons i entrada de dades

abans del 23 de Novembre de 2013, de manera que puguin ser emprats per altres participants en la generaci dels seus sons. Per això, els participants, pel sol fet de carregar els sons en aquesta pàgina, accepten la seva transformació així com el seu ús en la peça Àire, que serà presentada públicament en l'entorn octofònic installat al Mirador del CCCB durant el ZeppelinComprimit2013, el dia 29 de Novembre de 2013, a les 9 de la nit.

Els nou primers sons proposats per la descàrrega seran enregistraments del so de l'aire en diverses condicions ambientals i sense cap mena de procéssat electrònic.

La construcció de la peça tindrà lloc com segueix : segons l'ordre estricte d'arribada al servidor, una aplicació especialment escrita per aquesta ocasió asigna un arxiu estereofònic a les parelles d'altaveus que van quedant lliures en finalitzar el so que prèviament tenien assignat. Els noms dels sons i els dels autors, així com les imatges associades seran projectats simultàniament a la reproducci de cada so.

La peça així generada ha estat pujada a :

Àire

El dia 30 de Novembre de 2013


Aire : abierta la convocatoria de sonidos para la construcción de una pieza colaborativa para el ZeppelinComprimit2013  Català   English

La Orquesta del Caos anima a todos los músicos, artistas sonoros y personas interesadas en la creación sonora que lo deseen, a enviar sonidos para la construcción automática de una pieza acusmática. Cada participante podrá enviar todos los archivos que desee siempre que respeten las siguientes indicaciones :

-Serán de dos pistas en formato WAV, a 24 bit de resolución y 48 kHz de frecuencia de muestreo

-Deberán contener un único sonido generado por medio de cualquier técnica de proceso a partir de algún sonido o grupo de sonidos disponible en :

Sonidos

La duración mínima será de 100 milisegundos y la máxima, de 25 segundos

La subida de cada archivo sonoro irá acompañada de la información siguiente :

-el nombre del sonido

-el nombre del autor

-el correo electrónico del autor

-el nombre de los sonidos empleados en la contrucción del suyo

-breve biografía del autor

-una imagen. Máximo tamaño : 1 Mbyte

Los archivos así generados, y la documentación correspondiente serán subidos a través de :

Formulario de subida de sonidos y entrada de datos

antes del 23 de Noviembre de 2013, de manera que puedan ser empleados por otros participantes en la generación de sus sonidos. Por ello, los participantes, por el solo hecho de subir los sonidos en esta página, aceptan su transformación, así como su empleo en la pieza Aire, que será presentada públicamente en el entorno octofónico instalado en el Mirador del CCCB durante ZeppelinComprimit2013, el dia 29 de Noviembre de 2013, a las 9 de la noche.

Los nueve primeros sonidos propuestos por Orquestra del Caos para la descarga serán grabaciones del sonido del aire en diversas condiciones ambientales y sin ningún tipo de procesado electró.

La construcción de la pieza tendrá lugar como sigue : una aplicación especialmente escrita para la ocasión, siguiendo el orden estricto de llegada al servidor, asigna un archivo estereofónico a las parejas de altavoces que van quedando libres al finalizar el sonido que previamente tenían asignado. Los nombres de los sonidos y el de los autores, así como de las imágenes asociadas serán proyectados simultáneamente a la reproducción de cada sonido.

La pieza así generada ha sido subida a :

Aire

el día 30 de Noviembre de 2013


Air: open call for sounds for the collaborative construction of piece for ZeppelinComprimit2013  Català  Español

Orchestra del Caos encourages all musicians, sound artists and people interested in sound creation to send sounds for a collaborative automatic construction of an acousmatic piece. Participants can send as many sound files as they want taking into account the following guidelines:

-Sounds mus be WAV, 2 tracks, 24 bit resolution and 48 kHz sampling rate

-Each sample must include a unique sound generated by any technical process applied to a sound or group of sounds available at :

Sounds

-The minimum length is 100 milliseconds and a maximum of 25 seconds

When uploading each sound file you should include the following information:

-the name of the sound

-the name of the author

-the E-mail of the author

-the name of original sounds used in the construction of the sample sent

-the details of construction and process used in its generation

-short biography of the author

-an image . Max size : 1 Mbyte

Files and documentation will be generated and uploaded at :

Upload and data entry form

before November 23 2013, so that they can be used by other participants in creating their own sounds. Therefore, participants accept, by uploading the sounds on this page, its transformation as well as its use in AIR piece, which will be presented publicly in an octofnic environment installed at the Sala Mirador of Centre de Cultura Contempornia de Barcelona during ZeppelinComprimit2013, On 29th November 2013, at 9 pm.

The first nine sound recordings will be nominated by downloading the sound of the air in various environmental conditions and without any electronic processing.

The construction of the collaborative piece will be as follows : an application written specially for the occasion, following the strict order of arrival at the server, assigns files to pairs of loudspeakers released by the end of sounds previously played. The names of the authors and associated images are projected simultaneously reproducing every sound.

The piece thus generated has been uploaded to :

Àire

by November 30, 2013